Pokyny a informace

Co dělat když mému dítěti diagnostikují speciální poruchu učení?

Když vašemu dítěti diagnostikují některou ze specifických poruch učení, čeká vás několik věcí, které je potřeba vyřídit. Abyste se ve zprávě z vyšetření neztratili a zjistili, jak postupovat ve škole, jsou tu naši odborníci. Kromě toho vám pomohou i naučit se komunikovat s dítětem.

Pamatujte si, že když vašemu dítěti diagnostikují SPU, není všem dnům konec. Každé dítě má SPU jinak silnou a zasahující různé oblasti. Každé dítě je individualita a nelze vytvořit jeden fungující postup a přístup k výuce pro všechny. Konkrétní druh SPU vašeho dítěte je uvedeno ve zprávě v části „Závěr z vyšetření“. Pravděpodobně tam najdete jednu z následujících diagnóz:

  • dyslexie – porucha čtení (technika čtení, porozumění a vyprávění obsahu, důležitější je porozumění čtenému než technika čtení jako taková)
  • dysortografie – porucha pravopisu (pravopis musí dítě umět teoreticky, neznalost pravidla neomlouvá!)
  • dysgrafie – porucha grafické stránky písma (úprava, čitelnost, tvary písmen)
  • dyspraxie – porucha motoriky (neobratnost)
  • dyskalkulie – porucha v oblasti matematiky

Uvedeno tam také může být, že během vyšetření byly zjištěny „rysy poruchy“, např. dyslektické rysy, což znamená, že se jedná pouze o částečnou poruchu.

  • ADHD (dříve LMD) – porucha koncentrace pozornosti s hyperaktivitou
  • ADD – porucha koncentrace pozornosti bez hyperaktivity (v některých zprávách je tím popisována např. i částečná porucha ve smyslu ADHD – takže se může objevit i hyperaktivita, ale přesnější by byl v tomto případě termín „rysy ADHD“)ADHD (dříve LMD) – porucha koncentrace pozornosti s hyperaktivitou

SPU není automatická úleva

V žádném případě se nedá k SPU přistupovat jako k úlevě proti ostatním spolužákům. Dítě má nárok na vyrovnání podmínek ve výuce, v porovnání s ostatními žáky bez SPU. Nemělo by dostávat špatné známky za chyby způsobené poruchou, ale neznamená to, že nesmí dostat pětku z diktátu nebo nesmí propadnout. Učitel upraví zadání s ohledem na SPU, a v případě, že i přesto nebude úkol splněn, může být klasifikace nedostatečná. Pokud neplní nic po celou dobu, může z daného předmětu propadnout – být klasifikován nedostatečně.

Konečné rozhodnutí o hodnocení je na učiteli, PPP pouze doporučuje nejvhodnější přístup ke klasifikaci. Proto je na místě se školou opravdu komunikovat.

Co byste měli vykomunikovat se školou?

Diktáty – dítě musí umět pravidla pravopisu teoreticky (např. odříkat vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, rozdělení vzorů rodu ženského, mužského, středního, rozdělení životnosti, vědět, kdy se píše „y“ a kdy „i“, pravidla pro psaní s/z, zdůvodnění použití t/d ve slově apod. – dle daného ročníku a dosud probrané látky)

Slohové útvary – dítě musí dodržet zadaný slohový útvar, neměly by mu být počítány pravopisné chyby – ale opět podle zásad uvedených pro psaní diktátů

Narušený grafický projev – netýká se jen psaní ČJ a jazycích, ale i rýsování, kreslení a jiných pracovních činností, dyspraxie se nejvíce projevuje v tělesné výchově

Výuka jazyků – dítě musí umět slovní zásobu, včetně frází, pokud v písemném projevu napíše ve slově chybu, ale slovo je „foneticky“ správné, vyučující by neměl tuto chybu počítat

Výuka matematiky, fyziky, chemie apod. – dítě musí umět učivo, které je založeno na mechanickém zapamatování (početní spoje do 20, násobilkové spoje, ve fyzice musí umět definice, v chemii značky apod.)

Jak pracovat s dítětem s SPU doma

Doma byste měli s dítětem pracovat denně, ale dítě nepřetěžujte, přidejte maximálně 10 minut k běžné době přípravy do školy.

Hodně s dítětem čtěte nahlas a dávejte mu doplňující otázky, když nezná odpověď dohledávejte ji v textu. Domácí úkoly začínejte dělat od nejlehčího, na druhé místo dát úkol nejtěžší, dále pak úkoly ostatní, mezi úkoly je potřeba dělat pauzy, postupně vést dítě k větší samostatnosti.

Odborníci vám dokáží pomoci zvládnout komunikaci s dítětem i se školou, proto je velmi důležité brát terapii při poruchách SPU komplexně. Zásadním krokem je najít si terapeuta, který bude vyhovovat vám i vašemu dítěti. Seznamte se s našimi terapeuty a podívejte se na jejich medailonky. Určitě najdete společnou řeč a speciální poruchu učení zvládnete společně levou zadní.

1 názor na “Co dělat když mému dítěti diagnostikují speciální poruchu učení?”

  1. Pingback: Jak probíhá vyšetření specifických poruch učení? - Psychoterapie Vacek®

Diskuse uzavřena.

Scroll to Top