Problémy se studiem

Problémy s učením? Nemohou za ně náhodou SPÚ?

Každý den se děsíte, že vaše dítě zase přinese špatné známky? Než začnete panikařit nebo dítě zbytečně trestat, měli byste se zamyslet nad příčinou. Školní prospěch ovlivňuje celá řada okolností – schopnosti a dovednosti či motivace k učení a vůle. Výsledky však mohou negativně ovlivnit i specifické vývojové poruchy učení.

Než se však rozběhnete do pedagogicko-psychologické poradny, pokuste se vyloučit chvilkové výkyvy, které mohou nastat i z jiných důvodů. Pokud má vaše dítě některou z těchto poruch, pomůže vám ji diagnostikovat odborník a také učitelé.

Jak se dítě se specifickými poruchami učení pozná?

Ve většině případů se jedná o děti, které mají i přes průměrné rozumové schopnosti a vhodné podmínky k učení v okolním prostředí velké potíže naučit se číst, psát a počítat. Tyto poruchy jsou vrozené a vznikají na podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy a jejich příčiny jsou často nejasné.

Svou roli hraje dědičnost v kombinaci s negativními vlivy působícími během těhotenství, při porodu či po narození dítěte. U dětí, kde s později vyvinou poruchy učení bývají patrné nedostatky na poli vnímání a poznávání, nerovnoměrně se rozvíjí schopnost přijímat a zpracovávat informace (zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, paměť, …).

Poruchy učení se také často vyskytují na podkladu syndromu poruchy pozornosti (ADD) nebo poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou (ADHD).

Mezi nejčastější vývojové poruchy učení patří

  • Dyslexie – porucha čtení
  • Dysortografie – porucha pravopisu
  • Dysgrafie – porucha grafického projevu
  • Dyskalkulie – porucha počítání

Méně časté poruchy jsou dyspinxie (porucha výtvarných schopností, charakteristická nízkou úrovní kresby), dysmúzie (porucha vnímání a reprodukce hudby) či dyspraxie (porucha obratnosti).

SPÚ mají vliv i na další životní sféry

Specifické vývojové poruchy učení se mohou vyskytovat samostatně, ale častěji se objevují jejich kombinace. Právě od kombinací se pak odvíjí, v jakých předmětech dítě neprospívá. Poruchy učení však nezasahují pouze do učení, velkou měrou ovlivňují i sebepojetí a sebevědomí dítěte. Následně mají pak vliv na vztah s vrstevníky a postavení v kolektivu.

Děti trpí tím, že si uvědomují, že jim nejde učení tak jako ostatním, a to přes to, že se učí mnohdy i víc než jejich spolužáci. Děti jim mohou vyčítat úlevy v rámci výuky a hodnocení. Některé děti se v důsledku toho uzavírají do sebe, na učení postupně rezignují a jsou často neprávem označovány za líné. U jiných z nich se naopak objevuje zvýšená agresivita, dělají ze sebe takzvaně třídního šaška, nepřiměřeně upoutávají pozornost.

To jsou důvody, proč je nutná včasná diagnostika a následný zásah. Určitá rizika se dají vypozorovat již v předškolním věku (dítě například nerado kreslí, je celkově tělesně neobratné, přetrvávají u něho obtíže v ústním projevu), v plné míře se však poruchy učení projeví až s nástupem do školy. Definitivní diagnóza se pak v praxi stanovuje v průběhu druhé třídy.

Kam se obrátit o pomoc

Nejdříve si všimnou problémů učitelé ve škole, ti odešlou děti do školského poradenského pracoviště –pedagogicko-psychologické poradny či speciálně-pedagogického centra. Obrátit se na ně můžete i přímo vy, když se vám zdá, že je něco v nepořádku. Vyšetření musí být velmi důkladné, aby se vyloučily jiné důvody školního neprospěchu.

Pomoci vám mohou i odborníci ze soukromých praxí, kde s vámi po diagnostice budou řešit problémy, které odhalili v poradně. Budete pracovat společně s dětmi a naučíte se zvládat jejich studium. Dozvíte se, jak s dětmi mluvit, pracovat i jak je správně motivovat k učení. Díky tomu se vám jistě podaří poruchy učení zvládnout a pomoci vašemu dítěti obstát ve škole.

Scroll to Top