Specificke vyvojove poruchy

Specifické vývojové poruchy učení

Dyslexie, hyperaktivita, poruchy učení a pozornosti (LMD, ADD, ADHD) se s různou intenzitou vyskytují téměř v každé druhé rodině. Pokud se tedy objeví i u vás, rozhodně si nemusíte zoufat, nejedná se o tragédii. Jen bude třeba se naučit se vším pracovat.

Přibližně 3–4 % jedinců z běžné populace dětí a mládeže je v průběhu předškolní a školní docházky znevýhodněno specifickými vývojovými poruchami učení. Tyto poruchy stěžují osvojování učiva běžnými výukovými metodami, a to i navzdory tomu, že má dítě přiměřenou inteligenci a dostatečně podnětné rodinné prostředí.

Dyslexie – projevuje se neschopností naučit se číst.

Dysgrafie – projevuje se výraznými problémy s osvojováním psaní (při učení se tvarům jednotlivých písmen anebo celkovou nápadnou formální neobratností písemného projevu).

Dysortografie – nápadné nebo i nesmyslné pravopisné chyby, které plynou z neschopnosti aplikovat pravopisná pravidla.

Dyskalkulie – porucha schopnosti pracovat s číselnými symboly. Obtíže s orientací v číselné řadě, záměna pořadí číslic, řádů aj. Problémy v prostorové orientaci.

Opakovaný výskyt některých z uvedených obtíží by měl v první řadě učiteli signalizovat pravděpodobnou přítomnost některé z vývojových poruch učení. Konečná diagnóza je však na odborném pracovišti, které vyloučí záměnu s jinými možnými příčinami obtíží (vada zraku, sluchu, nižší rozumové schopnosti, změna zdravotního stavu dítěte apod.) a navrhne další postup.

Specifika péče o děti s vývojovými poruchami učení

Dětem, u kterých se diagnostikuje specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči. Je na místě se školou probrat i možnosti hodnocení výsledků vašeho dítěte.

Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem rodičů během celého vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). Dokonce mohou být osvobozeny od přijímacích zkoušek na střední školy z mateřského jazyka a dalších jazyků, přičemž se budou vzhledem k dalším uchazečům posuzovat, jako by tuto zkoušku úspěšně složily.

U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny.

Kromě slovního hodnocení v jazycích a v matematice, lze u dětí se specifickými poruchami učení hodnotit dítě slovně po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Je však dobré v tomto ohledu se školou komunikovat a postupně přecházet k běžnému hodnocení, pokud to bude možné.

Za určitých okolností může být pro dítě výhodnější klasifikace známkou s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce.

Při nastavování systému hodnocení je třeba postupovat velmi individuálně a využít k němu všechny dostupné informace z odborných vyšetření. Na prvním místě musí být vždy blaho dítěte, proto byste měli těmto konzultacím věnovat pozornost. Se školou komunikujte pravidelně a konzultujte vše i s odborníky.

V některých případech může být řešením i individuální studijní plán. Ten se může radikálně lišit od výuky v daném ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech ucelené základy. Výsledky se hodnotí slovně a vypracovat ho vždy musí odborný pedagog.

I když může být na začátku komplikované se popasovat s tím, že vaše dítě má nějaké problémy, dá se vše zvládnout. Školní docházka je stresující sama o sobě, je proto zbytečné dítě ještě stresovat tím, že mu budeme předhazovat jeho nedostatečnost. S citlivě nastaveným hodnocením či individuálním studijním plánem se dá vše zvládnout. Naši odborníci vám pomohou vybrat pro vaše dítě ty nejlepší podmínky a naučí vás, jak komunikovat se školou i dětmi.

Scroll to Top