Děti s ADHD

Jak pracovat s dětmi s ADHD?

Děti s ADHD mohou mít ve škole velmi dobré výsledky. Jen je potřeba je správně motivovat. Když budete takové dítě motivovat a odměňovat, jistě zaznamenáte pozitivní změny. Jak komunikovat a pracovat s dítětem s ADHD vám poradíme v našem článku.

Pamatujte si, že všechna doporučení jsou jen obecnými doporučeními, která se musí přizpůsobovat osobnosti a projevům konkrétního dítěte. V některých případech je třeba nasadit medikaci, ale to je třeba konzultovat s psychiatrem až po stanovení diagnózy.

Nicméně velmi důležitá je práce s dítětem po všech stránkách. Spolupráce školy a rodiny je v tomto případě klíčová.

Poskytujte dítěti bezprostředně zpětnou vazbu na jeho chování a práci

Zpětná vazba by měla začínat slovy: „nelíbí se mi že…“, „vadí mi, když…“. Je to hodnocení založené na vlastních pocitech. Znamená to, že nehodnotíte druhého, ale vyjadřujete svůj pocit. Pro dítě je mnohem přijatelnější fakt, že vám něco vadí než to, že něco pokazilo a je špatné. Pokud dítě poruší jasně stanovená pravidla, pokárejte ho hned a klidně a srozumitelně mu vysvětlete, co se vám nelíbí. Vždy se ale nejdříve zamyslete, co dítě udělalo správně, a to oceňte. Teprve pak hodnoťte případné chyby.

Používejte pochvaly místo trestu

Trest je účinný jen u dětí, které ho dostávají pouze výjimečně. Jenomže u dětí s ADHD se takto strategie obtížně uplatňuje, protože mají mnoho problémů s chováním a tresty dostávají prakticky nepřetržitě. Zkuste upřednostnit pochvalu před trestem – pokud dítě dělá něco špatného, zkuste nejprve jeho chování změnit po dobrém a když vás poslechne, pochvalte ho. Pokárejte ho až v případě, že pobídku ke změně chování neposlechne. Trest by měl být mírný a měl by být používán asi 2–3x méně často než odměna.

Zviditelněte čas

Vnímání času a práce s ním je pro děti s ADHD velmi obtížná. Mívají totiž problém s vnitřním vnímáním času – a tak nemusejí být schopné vyhovět požadavkům na dodržení časového limitu. Potřebují vnější kontrolu, např. když má dítě na nějakou práci určeno 20 minut, je nutné mu limit stále připomínat – třeba tím, že vidí na hodiny, má nařízený kuchyňský budík apod.

Zviditelněte problém

Zviditelněte problém i jeho řešení ve hmatatelné podobě. Ideální je mít ho napsaný nebo nakreslený na kartičkách. Používejte formulace, které zdůrazňují, že problém nevyplývá ze špatných vlastností dítěte, ale z ADHD, za které dítě nemůže.

Snažte se o soustavnost

Pro zvládnutí chování dítěte ve stejných situacích používejte stále stejnou strategii. Velmi důležité je také to, aby se postup nelišil doma a ve škole, ale hlavní je, aby se shodli oba rodiče.

Nerozčilujte se, jednejte

Dítě s ADHD je mnohem citlivější na hodnocení, které dostává, ale zároveň mnohem méně vnímavé k napomínání a zdůvodňování. Rychle pochopí, že ho kritizujete, ale obsah mu zcela unikne. Proto je lepší méně kárat a poučovat a často a bezprostředně jednat. Zvláště tehdy, je-li možné dítě pochválit nebo jinak odměnit.

Smiřte se s tím, co už se stalo, a naplánujte změny

Každý den si před spaním najděte chvilku na shrnutí dne a proberte s dítětem, co se mu povedlo a co ne. Domluvte se, jak příště může své chování změnit. Snažte se o pozitivní hodnocení, aby dítě neusínalo s pocity viny, ale s jistotou, že ho máte rádi.

Nezapomeňte také zhodnotit své vlastní chování a nedostatky během dne a naplánovat způsob, jak věci dělat jinak. Pamatujte si, že nejde o kritiku a hledání viníka neúspěchu, ale o nalezení změny, která povede ke společnému cíli.

Pracovat s dítětem s ADHD není jednoduché, ale když nastavíte pravidla bude vše jednodušší. Je třeba si uvědomit i to, že na zvládání problému s ADHD nemusíte být sami, stačí se obrátit na odborníka který vám pomůže s nastavením pravidel i s dalšími postupy.

Scroll to Top